Menu
Betekenen en bevel

Betekenen en bevel

Wat is een vonnis?
Een vonnis is een schriftelijke beslissing van een rechter of een gerechtelijke instantie waarin een uitspraak wordt gedaan over een geschil tussen partijen. Het kan betrekking hebben op civiele zaken, strafzaken of administratieve zaken. Een vonnis bevat de conclusies van de rechter, de redenen achter de beslissing en eventuele opgelegde sancties of maatregelen.

Betekenen van een vonnis
Wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan, wijst hij een vonnis of beschikking. Een vonnis of beschikking geeft een zogenoemde executoriale titel, wat inhoudt dat deze ten uitvoer gelegd kan worden. Dat is het geval wanneer een vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard (wat meestal het geval is), of waar geen beroep meer tegen mogelijk is.

Wanneer de rechter een uitspraak doet, houdt dat nog niet in dat het vonnis ook wordt nagekomen. In dit geval is het mogelijk om het vonnis aan de betrokken partij(en) te betekenen. Het betekenen van een vonnis houdt in dat een gerechtsdeurwaarder het vonnis aan de betrokken partij(en) afgeeft. De betekening van een vonnis is een vereiste voordat een gerechtsdeurwaarder executoriale maatregelen kan nemen, zoals bijvoorbeeld een beslaglegging. In de betekening van het vonnis doet de gerechtsdeurwaarder bevel aan de betrokken partij(en) om gehoor te geven aan het vonnis, zoals bijvoorbeeld het betalen van een schuldvordering of het afgeven van zaken.

Welke stukken moet ik aanleveren?
Als er een vonnis of beschikking is gewezen en u wenst de executie hiervan op te starten, kunt u het vonnis of de beschikking via de mail of per post aan ons opsturen. Let er wel op dat u ons (een scan of kopie van) de originele grosse van het vonnis of de beschikking opstuurt. Deze is te herkennen aan de ''In naam van de Koning'' stempel op de eerste pagina.

Voordat wij een vonnis, beschikking of akte gaan betekenen informeren wij u over de kans van slagen, dit doen wij door onder andere;
- In het digitaal beslagregister controleren of er al beslagen zijn gelegd en voor welke bedragen;
- Of iemand onder bewind of curatele staat;
- Of er niet al een faillissement of WSNP is uitgesproken

Kosten
De kosten voor het betekenen van een vonnis, beschikking of akte bedragen € 116,20 ex. BTW en zijn wettelijke vastgesteld, deze tarieven zijn te vinden in artikel 2b van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG).